Đua Top ALL Khởi Động

(Từ ngày 08-2 đến 24h ngày 13-2)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 200.000 GCOIN
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 150.000 GCOIN
20 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 100.000 GCOIN
10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 100.000 GCOIN Tùy chọn class
5 50.000 GCOIN Tùy chọn class

Đua Top ALL

(Từ ngày 08-2 đến 24h ngày 23-2)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Bộ Item Cấp 6 + Luck + 1 Option
50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 Bộ Item Cấp 5 + Luck + 1 Option
40 Ngọc Ước Nguyện + 40 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 200.000 GCOIN Tùy chọn class
5 100.000 GCOIN Tùy chọn class


Đua Top Chủng Tộc

(Từ ngày 08-2 đến 24h ngày 15-2)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH Từng CLASS

Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 1 Lông vũ hoặc HHHT Theo chủng tộc


Đua Vua Nạp Thẻ

(Từ ngày 08-2 đến 24h ngày 15-2)
Tính Theo Xếp hạng theo EVENT - > Vua Nạp Thẻ

Top Từ 500.000 > 5.000.000 GCOIN
500k trở lên mới tính TOP
> 5.000.000 GCOIN
1 Cánh cấp 2 + Luck + Manalost + 11 Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
2 Cánh cấp 2 + Manalost Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
3 Cánh cấp 2 + Luck Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
4 Cánh cấp 2 Thêm bộ Ring + Pen + 2 Option
5 Cánh cấp 2 Thêm bộ Ring + Pen + 2 OptionĐua Top Bang Hội

(Từ ngày 08-2 đến 24h ngày 23-2)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH BANG HỘI


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
2 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
3 50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G