Đua Top Chủng Tộc :

13h ngày 25-09 đến 24h ngày 02-10 23:59'

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 Versace 0 60 400 First Master 02/10 00:17:39
2 Inuu 0 60 400 First Master 02/10 00:24:13
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 LeKoBe 0 60 400 Dimension Master 02/10 00:17:42
2 Ginn 0 60 400 Dimension Master 02/10 00:22:09
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 TheDL 0 60 400 Lord Emperor 02/10 00:31:58
2 XichNoLai 0 60 400 Lord Emperor 02/10 01:28:36
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 MrCuDen 0 60 400 Duel Master 02/10 00:22:36
2 MGT1 0 60 400 Duel Master 02/10 01:52:28
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 AcaHero 0 60 400 Hight Elf 02/10 00:48:28
2 Neko 0 60 400 Hight Elf 02/10 00:49:53
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 MrDuc 0 60 400 Blade Master 02/10 00:19:33
2 Binn 0 60 400 Blade Master 02/10 00:25:49
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 KuBe 0 60 400 Grand Master 02/10 00:26:09
2 YMaySao 0 60 400 Grand Master 02/10 00:58:53
Top Phần thưởng
1 1 Wing 2 + Luck
2 100.000 Gcoin