Phân bố Sự Kiện:

Tên Sự Kiện
Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 1 - 2 - 3 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:00
Lorencia,Noria,Tarkan
(Ramdom)
Boss Kundun 1 - 2 - 3 24h hồi sinh 1 lần Kalima 6 - 7
Thỏ Ngọc [Săn Ngọc] 2 - 3 03:40 - 09:40 - 15:40 - 21:40 Lorencia cổng 3h (131 : 192)
Arena ( 58 : 112)
Sky Event 2 - 3 13:05 - 23:05 Devias (223,63)
Boss Medusa [Hot] 3 11:45 - 19:45 Swam of calmess
Tổ Đội Săn Ngọc [New] 15 21:00
Thứ 7 / Chủ Nhật
Đến Lorencia Server 15
Tọa độ ( 143:134) giao dịch
NPC [San_Ngoc] để di chuyển
đến MAP Săn Ngọc
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 01:00
Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ [X2 EXP] Tất cả 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:00
Hàng Ngày
Lâu Đài Máu [X2 EXP] Tất cả 2 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 00:30
Hàng Ngày
Tổ Đội Săn Boss [New] 15 20:30
Thứ 7 / Chủ Nhật
Map Devias 4
Binh Đoàn Người Tuyết [New] 2 07:25 - 19:25 Devias
(88:25)
(228:185)
(178:188
Summer Event [Săn Ngọc] 2 - 3 00:40 - 06:40 - 12:40 18:40 - 23:40 Lorencia cổng 3h (131 : 192)
Arena ( 58 : 112)
Đại Chiến Lorencia [New] 1 21:45 Lorencia cổng 3h
Hit and Up Event Tất cả 11:20 - 14:20 Hàng Ngày
Siêu Boss [New] 1 20:40 Lorencia giao dịch
NPC Tang_1 tọa độ 134:227)
Raklion Event 1 09:30 - 15:30 - 21:30 Rakion
Happy Hour Event Tất cả 06:05 - 11:05 - 17:05 - 20:05 Hàng Ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Thứ 7, Chủ Nhật